365bet网址
专业领域
外商投资
您当前所在的位置:首页 -- 专业领域-- 非诉讼-- 外商投资

       我们代理过众多外国客户在华的各类投资项目,也具有在外商投资项目中代表中方投资伙伴的丰富经验。我们以在这些项目的结构设计中表现出的专长和创造性,有效地维护了客户的权益。
       我们在此领域提供的专业服务主要包括:
         ●  投资结构设计和法律审慎调查
         ●  项目申请书和可行性研究报告等文件的起草
         ●  公司设立文件(包括合资合同及章程)和技术许可协议等文件的起草、修改及相关谈判
         ●  就政府审批与登记提供咨询意见并协助办理有关法定程序和手续
         ●  企业日常经营的合规性审查和监督
         ●  企业重组、解散与清算的各项法律事务